skip to Main Content

Hoe wij omgaan met uw gegevens

Om goede zorg te kunnen leveren hebben wij gegevens van u nodig. Dit is noodzakelijk voor het kunnen geven van een effectieve behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

Rondom Spraak Assen voldoet aan de nieuwe AVG wet- en regelgeving rond het bijhouden van gegevens.

Wat betekent AVG voor logopedisten?

AVG staat voor Algemene Verorderings Gegevensbescherming en vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegegevens. Voor de logopedische praktijk betekent dit dat we toestemming moeten vragen om gegevens te verwerken, dat we het doel van de verwerking moeten kunnen uitleggen en dat we o.a. moeten zorgen voor goede beveiliging van deze gegevens.

Welke gegevens worden er verwerkt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e‐mailadres, zorgverzekeringsnummer en BSN-nummer. Wanneer u behandeld wordt, worden de gegevens omtrent intake, onderzoek en behandeling vastgelegd in uw electronisch patientendossier (EPD). De logopedist gebruikt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van goede zorg.

Wat betekent “verwerken”?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

Waar worden de gegevens bewaard?

De logopedisten van Rondom Spraak Assen werken met een electronisch patiëntendossier (EPD). Alle gegevens die tijdens het traject worden verzameld worden in het EPD opgeslagen.

Welk doel heeft het verwerken van de gegevens?

Het verwerken van de gegevens heeft verschillende doelen:

  1. Het kunnen leveren van goede zorg.
  2. Het kunnen indienen van een vergoeding bij de zorgverzekeraar.
  3. Het kunnen sturen van een factuur (bij niet op tijd afgezegde afspraken).
  4. Het kunnen doen van een doorverwijzing naar een specialist (indien nodig).
  5. Het kunnen delen van gegevens betreft anamnese, onderzoek en-of behandeling met u, of uw huisarts.
  6. Als u zich aanmeldt via onze website moet u een aantal gegevens invullen. Uw gegevens worden vervolgens “versleuteld” veilig naar ons mailadres verstuurd.

Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking van uw gegevens?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings-)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Voor wie zijn de persoonsgegevens beschikbaar?

De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de huisarts en zorgverzekeraar.

Voor wie geldt de privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw zorgaanbieder waarnemen.

Hoe lang bewaren wij uw electronisch patiëntendossier?

Vanuit de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens langer, in het kader van toekomstige behandelingen.

Hebben wij als logopedisten nog meer plichten vanuit de WGBO?

Ja. Vanuit de WGBO hebben wij een aantal plichten:

1. De plicht tot geheimhouding. Dit betekent dat informatie alleen gedeeld mag worden met uw toestemming.

2. De plicht om informatie te verstrekken die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid.

3. Voor iedere behandeling is toestemming vereist van de cliënt.

4. De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin de gegevens over de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

Welke maatregelen hebben wij genomen?

Rondom Spraak heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan het verbeteren van wachtwoorden, het beveiligd opslaan van gegevens en het tijdig verwijderen van gegevens die niet meer worden gebruikt.

Welke rechten heeft u als cliënt?

De cliënt of ouder van de cliënt mag de persoonsgegevens inzien, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien deze feitelijk onjuist, niet volledig of niet relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook heeft u het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar aan te tekenen.

Heeft u als cliënt ook plichten?

Ja. De cliënt is verplicht de logopedist goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de logopedist betere zorg verlenen. Ook heeft de cliënt een medewerkingsplicht en dient u de logopedist op de hoogte de stellen van wijzigingen in de medische en/of persoonlijke omstandigheden.

Wat te doen bij klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Back To Top