skip to Main Content

De spraak- en taalontwikkeling van kinderen

De spraak-taalontwikkeling verloopt bij iedereen anders. Onze taal bestaat uit woorden en zinnen en de woorden bestaan uit klanken. Elke klank wordt gemaakt op een specifieke manier. De spraak-taalontwikkeling van kinderen verloopt geleidelijk. Zo is het bijvoorbeeld normaal als je kind de letter /r/ nog niet kan uitspreken als hij of zij 4 jaar oud is. Bij Rondom Spraak werkt een logopedist die tevens spraaktaal-patholoog is. Zij behandelt kinderen met spraak-taalproblemen al vele jaren met veel plezier. 

Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind. We geven het kind zelfvertrouwen door te benadrukken wat een kind al wél kan en bouwen daarop voort.

Spraakproblemen

Bij spraakproblemen worden klanken niet juist uitgesproken of worden spraakklanken weggelaten waardoor de spraak onvoldoende verstaanbaar wordt. Hierdoor kan je kind gefrustreerd raken, zich terug gaan trekken of juist opstandig gedrag gaan vertonen. Tijdens het traject wordt er bekeken wat de oorzaak kan zijn van deze problemen en wordt ingezet op de beste behandelmethode.

Taalproblemen

Een taalprobleem kan worden veroorzaakt door vele factoren. Wellicht als onderdeel van een algehele vertraging in de ontwikkeling, of door een TOS (TaalOntwikkelingsStoornis), maar bijvoorbeeld ook als gevolg van regelmatig terugkerende middenoorontstekingen waardoor kinderen tijdelijk minder horen. Taalproblemen kunnen allerlei problemen veroorzaken in de communicatie. Het is hierbij van belang de mogelijke oorzaak te achterhalen. Bij onze praktijk wordt door middel van gedegen onderzoek een diagnose gesteld die wordt gekoppeld aan de meest geschikte behandelmethode.

Met spraak bedoelen we de uitspraak van bepaalde klanken en woorden. Taal kunnen we opdelen in een aantal onderdelen: woordenschat, zinnen maken, verhalen vertellen en het begrijpen wat de ander zegt.

Meertaligheid

Veel kinderen groeien thuis op met Nederlands en een tweede taal, bijvoorbeeld Turks, Berbers of Fries. Als je je kind tweetalig opvoedt, is het handig om te weten hoe je dit het beste kunt doen, zonder de spraak-taalontwikkeling in de weg te staan. De logopedist geeft onder andere advies en begeleiding over hoe je de twee talen het beste kunt aanbieden in de thuissituatie. 

Lees- en spellingsproblemen

Spraak- en taalproblemen kunnen samengaan met een minder vlotte ontwikkeling van het lezen en het spellen. Moeite met de juiste uitspraak van klanken of de automatisering van letters kunnen ook problemen veroorzaken bij het (voorbereidend) lees- en schrijfonderwijs. De logopedist kan het kind hierbij helpen. Als de problemen met spelling hardnekkig zijn of er mogelijk sprake is van dyslexie, verwijzen wij door naar een gespecialiseerde collega.

Behandeling

Na het opstellen van een persoonlijk behandelplan traint de logopedist die gebieden waar extra aandacht nodig is. In de behandeling worden materialen gebruikt die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. We vergroten het zelfvertrouwen van het kind door te benadrukken wat het kind al wel kan. Ook worden ouders begeleid zodat zij weten wat zij kunnen doen om de taal-spraakontwikkeling te stimuleren.

Folder: meertaligheid en taalontwikkeling

Folder: Taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters

Back To Top